Privacyverklaring

Privacy Policy

Siero Recreatieverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Siero Recreatieverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Siero Recreatieverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Siero Recreatieverhuur
Hasselterdijk 38d
8043PE Zwolle
info@sierorecreatieverhuur.nl
22-05-18

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Siero Recreatieverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE;
 • Geslacht;

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van het klantcontact;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.> Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken doorgaans geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de AutoriteitPersoonsgegevens.nl, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


 

AVG verklaring

Hierbij verklaart Siero Recreatieverhuur dat zij het AVG-programma heeft doorlopen en dat Siero Recreatieverhuur  zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma heeft Siero Recreatieverhuur kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Siero Recreatieverhuur zijn te vinden op deel 2 van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Zwolle, d.d. 22-05-2018, door Siero Recreatieverhuur, Hasselterdijk 38d.

Door Siero Recreatieverhuur is verklaard dat:

De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen:

Klant of leverancier

Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Opdracht of contract;
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering, verstrekking financiering;
Verwerking door wie: Afdeling administratie,
Bewaartermijn: Gedurende de verhuurperiode en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
Toelichting:

De organisatie verklaart verder:
– Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de organisatie.
– Wij als organisatie verwijzen in documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, enz.) niet naar onze privacy policy op de website van de organisatie.
– Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
– Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
– Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
– Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
– Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
– Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
– Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken.
– Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.
– Wij als organisatie verklaren dat onze directeur alle heeft medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

Melding of klachten indien nodig bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aldus verklaard door:
Siero Recreatieverhuur
Hasselterdijk 38d
8043PE Zwolle
22-05-18

 

siero-recreatieverhuur-light-logo

Adres

Recreatiepark ”De Posthoeve”

Daarleseweg 34 d

7683 RG Den Ham

Contact opnemen

🕘  09:00 - 19:00
☎️  +316 28 34 18 19
📧  info@sierorecreatieverhuur.nl

Copyright 2020 Siero Recreatieverhuur ©  All Rights Reserved